Norman Dlamini edit

December newsletter – Don’t let a pandemic go to waste

Ungavumeli ubhubhane lukulahlekisele ngamathuba

Ngokuhambisana nezimfundiso engazithola kumama ngisemncane, ezithi “ungavumeli inhlekelele ukuba idlule ungafundanga lutho, thola izifundo eziningi  kuyo  ezingakusiza”, ngithanda ukuhalalisela abalimi bamahlathi abasafufusa kuleli leNingizimu Afrika, ngokubambelela nokuqinisela kwabo. Ebusweni bobhubhane lwe-covid-19, bemile baqina bathi mpo, njengezihlahla zabo ezinempilo.

Unyaka ka-2020, ufike nezinkinga zawo eziningi kodwa sengifundile, empeleni ngiqinisekile ngezinto ezimbalwa ngabalimi bamahlathi kuleli. Ngingasho futhi ngesibindi ukuthi lokhu kuyenzeka futhi kunjalo nasemazweni amaningi  ngokuzwa izindaba eziphuma e-Eswatini, eMozambiki, eZimbabwe, eZambia, eNamibia, e-Uganda, eNigeria, eMyanmar, eBrazil, e-Indonesia, eChina, eSouth Korea, eFinland, eSweden , eNorway, nakwezinye izindawo eziningi:

Abalimi bamahlathi ababheki ukuphiwa nje, bafuna isandla esibaxhasayo ukubaphakamisela phezulu.

Abalimi bamahlathi abancane nabaphakathi nendawo banamasu njengabakhiqizi abakhulu bezinkampani. Kungenzeka bangabi nebutho labantu abanobuchwepheshe kuzo zonke izici zebhizinisi labo, kepha bahlala benza uhlelo. Njengoba abantu abakhuluma isiBhunu bevamise ukusho, “n boer maak ‘n plan”, angikaze ngibabone abalimi bezihlahla besonge izandla ngenxa yokuba izinkinga zinkulu kakhulu. Bafa bezama ukuthola isisombululo, kanti esikhathini esiningi bayasithola isisombuulo bengakafi. I-COVID-19 ayehlukile, phakathi kokunye abalimi banciphise ukuhlangana kwabasebenzi abaningi ukuba bangathelelani ngaleligciwane. Abanye besebenza kanzima ngokushintshana, beqala ukusebenza ekuseni kakhulu baqede lishonile, bashintshe amashifu maphakathi ukuze umsebenzi uqhubeke. Ngaso sona lesi sikhathi eminye imikhakha yamabhizinisi abusisekile ajabulele izimali zosizo ze-COVID-19. Abalimi bamahlathi abazi nokuthi yini yona leyo, ngoba abazange baluthole uxhaso.

Isililo somlimi wamahlathi sithi “ukufinyelela, ukufinyelela, ukufinyelela”, hhayi, “ukunikezwa ,nika nika, mapha”.

Esikhathini esiphuma kuso lapho wonke umuntu nezimboni bezehlise izinga lokuthenga, abalimi bebalokhu bekhala ngokufinyelela ezimakethe. Bebelokhu bekhala ngokufinyelela ezimakethe eziqhubekayo nezinesimo esihle ezingeke zibeke phambili labo abahlomulile. Sekuyiminyaka abalimi bamahlathi bekhala ngokuthola imali yokubathuthukisa hhayi imali yamahhala. Ngiyethemba nje ukuthi uhulumeni wethu ufundile ukuthi uma utshala imali kwingqalasizinda eyiyo nokukhuthaza ukuthuthukiswa kwamabhizinisi kanye nesimo esikahle ukuze ibhizinisi lithuthuke, kunganciphisa kakhulu isidingo sezibonelelo zikahulumeni, noma ngabe kunesifo esifan nalesi se COVID-19.

Abalimi bayaqhubeka nokukhala ngokufinyelela kwimiphumela yocwaningo, ukufinyelela entuthukweni yezobuchwepheshe ngenkathi kusesekusha. Ukuqhubekela phambili, ngiyethemba kuzoba nokusatshalaliswa okungcono kolwazi olusha olutholakala ocwaningweni, kanye nokudluliswa okungcono kobuchwepheshe. Njengokudla okuningi, “ulwazi lumnadi kangcono nalufudumele”.

Abalimi bamahlathi kufanele bafunde masinyane ukwamukela ubuchwepheshe, ukuqamba izinto ezintsha nokuletha intsha emabhizinisini abo

Ubuchwepheshe be 4th Industrial Revolution (4IR) bulapha ukuletha ukulingana phakathi kwabanamandla nababuthakathaka, abahlomulile kanye nalabo ababencishwe amathuba. Kungekudala kusukela namhlanje, ubuchwepheshe obusha buzokwethula izindlela ezintsha ezinhle kakhulu nezishibhile zokwenza konke esingakucabanga. I-COVID-19 isanda kukhahlela iningi labalimi bamahlathi, ngokuvamile abayisizukulwane esidala, ekujuleni kokusetshenziswa kobuchwepheshe njengokuxhumana. Ngisabambe ongezansi namanje lapho ngibone umhlangano wokubonisana kwabahlwanyeli eholwa yiMenenja Yezentuthuko kwa-FSA, uMnu. Nathi Ndlela ibanjwe ngobuqhwehesha bamakhumpyutha.  Sicela niyibambe kanjalo, akukho nzima njengoba sonke besicabanga. Lethani izingane zane nabazukulu bazohlala nani phambi kwamakhompyutha nama foni ukuze banincede emhlanganweni. Mhlawumbe leyo kuzoba yindlela abazohehwa ngayo ekuthandeni lomkhakha wezamahlathi.

Ngaphandle kwentsha, umkhakha uyafa kancane kancane. Unyaka ozayo wethula elinye ithuba lokubandakanya intsha emabhizinisini ethu asemahlathini. Kungathi i-COVID-19 ikhahlele iminyango yavuleka ngokuqinisa ukuqhelelana kwezenhlalo ukuze sichithe isikhathi esithe xaxa neminndeni futhi sibandakanye wonke umndeni emabhizinisini ethu.

Nginifisela nonke ikhefu elihle, futhi kwangathi ningabuya niphephile emva kokuphumula, ninempilo namandla amasha ngonyaka ozayo.

 

uNorman

Share the Post